วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

ลิงแยกโลก

ลิงแยกโลก นั้น เปรียบเสมือนจิตของคนเราที่ยังแบกภาระต่างๆ อยู่ จะละก็ยาก จะวางก็ยาก เจ้าภาระที่แบกอยู่นี้ จึงเป็นของหนักที่นำมาซึ่งความทุกข์ให้เราทั้งทางการยและทางจิตใจ ตนเองแบกเองแล้วก็ทุกข์เอง แต่คนส่วนใหญ่ เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้น ก็มักจะโทษว่าเ็ป็นเพราะสิ่งนี้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะโทษตนเอง ว่าตนเองนั้นเป็นผู้ผิด คนทุกคนมีโอกาสที่จะทำถูกและทำผิดได้กันทุกคน ผู้ใดเมื่อผิดพลาดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตนเองเสียใหม่ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยิ่งนัก

ขันธ์ห้าเป็นของหนัก
ใครเล่าจะแบก แบกกันเข้าไป
การถือการแบกของหนัก เป็นทุกข์ในโลก
จงสลัดของหนักทิ้งลงเสียได้
พระอริยเจ้าไม่หยิบฉวยของหนักใดๆ ขึ้นมาอีก
จึงดับทั้งตัณหาและความปรารถนาทั้งสิ้นปวง

ไม่มีความคิดเห็น: