วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศีล 5 จากพระสูตรฝ่ายมหายาน

แปลจากภาษาสันกฤตเป็นไทย โดย อาจารย์วิเชียร เพ็ชรพรประภาส

1 องค์ศีล 5 องค์เทพ 5 องค์ศีลจึงมี 25 องค์เทพ

ศีลองค์ที่ 1 กล่าวคือ ให้เว้นจากการฆ่าสัตว์

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 1 นามว่า ฉากฉูปียูทานี เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นห่างจากสัมมาทิฐิ เป็นผู้รู้ความว่าสิ่งใดทำได้ควรทำและสิ่งใดทำไม่ได้ไม่ควรทำ

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 2 นามว่า ยูตอลียูทอนี เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นมีอินทรีย์ 6 ครบถ้วนบริบูรณ์และไม่มีความพิกลพิการ (อินทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ช่องปัสสาวะ ช่องทวาร)

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 3 นามว่า ปีเล่าเจียนอพอ เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นไม่ประสบเหตุร้ายเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในทั้ง 5 คือ หัวใจ ตับ ปอด ม้าม ไต

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 4 นามว่า ออทอเล็งมอตี เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นปราศจากโรคเกี่ยวกับเส้นโลหิตทั้งหมด ไม่แตก ไม่จาง ไม่มีคำว่าโลหิตดำหรือโลหิตแดง

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 5 นามว่า พอลอทังนีฮัวพอ เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นปราศจากอันตรายเกี่ยวกับนิ้วมือ เล็บมือ นิ้วเท้า เล็บเท้า

ศีลองค์ที่ 2 กล่าวคือ ให้เว้นจากการลักทรัพทย์

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 1 นามว่า ตีมอฮ้อตีทอฮก เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นไม่เกิดอันตรายใด ๆในทุกหนทุกแห่ง

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 2 นามว่า ออลอทอซิวรุ้งทอฮอ เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นขบเคี้ยวอาหารทุกชนิดให้มีความหวานหอม มีรสโอชา

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 3 นามว่า พอลอมอทังชุงเฮียง เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นไม่มีอาการฝันร้าย ไม่มีผีสางเทวดาปรากฏให้เห็น

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 4 นามว่า พอลอมอตีปีตอ เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นไม่ถูกพิษทั้งปวง หากแม้นมีผู้วางยาพิษ พิษนั้นมิสามารถทำอันตรายได้

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 5 นามว่า นอมออูตอแยแซ่ เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นไม่ป่วยไม่เจ็บไข้แต่อย่างใด แม้นน้ำค้างถูกศีรษะก็ตาม

ศีลองค์ที่ 3 กล่าวคือ ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 1 นามว่า ฮุกทอเซียงทอลอตอ เป็นเทพผู้ห้ามปรามวาทะมิให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 2 นามว่า ปีตูแยซูตอพอ เป็นเทพผู้ปกป้องโรคติดต่อที่ร้ายแรง

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 3 นามว่า เนียนตีซิวทอตอแย เป็นเทพผู้ปกป้องมิให้เหล่าข้าราชการใส่ร้าย

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 4 นามว่า ออลอตอนัยตูแย เป็นเทพผู้ปกป้องเคหะสถานมิให้เกิดพิบัติภัยจากธรรมชาติ และละจากภัยทั้งปวง

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 5 นามว่า ปอลอนอภูธัม เป็นเทพผู้ปกป้องเทพ 8 จำพวกที่ไม่มีคุณธรรม (เทพ นาค กินนร คนธรรพ์ ครุฑ ยักษ์ อสูร)

ศีลองค์ที่ 4 กล่าวคือ ให้เว้นจากการมุสา

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 1 นามว่า ออทีฮวนแจซวนแย เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นไม่ถูกผีสางในสุสานรบกวน หรือ ผีสางเมรุเผาศพมารบกวน

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 2 นามว่า อิงไทลออิงไทลา เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นมิให้ผู้ย่องเบาเข้าเคหะ

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 3 นามว่า ไอแกฟนซีพอตอ เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นมิให้ประสบถูกอากาศที่มีพิษ

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 4 นามว่า ฮูธัมยูมอตอตอ เป็นเทพผู้ปกป้องเหล่าอัคคีภัย

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 5 นามว่า ตอนัยแซซาชักทอ เป็นเทพผู้รักษาให้บุคคลนั้นมิให้โจรมาทำร้ายแม้นหากตัวเรามีของมีค่า เหล่าโจรก็มองไม่เห็น (แต่ก็จงอย่าประมาท) ศีลองค์ที่ 5 กล่าวคือ ให้เว้นจากการดื่มน้ำเมา

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 1 นามว่า ออมอลอซูงอยฮี เป็นเทพผู้ปกป้องสัตว์ร้ายไม่จู่โจมตัวเรา

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 2 นามว่า นอลอมึงตูงอยตี เป็นเทพผู้ปกป้องมิให้เหล่าวิญญาณมาทำร้าย

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 3 นามว่า ทอปีนีเคียงนอปอ เป็นเทพผู้ปกป้องเหล่าสัตว์ปีกที่ดุร้าย มิให้ทำร้ายเรา

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 4 นามว่า ชาปีตูปีแซลา เป็นเทพผู้ปกป้องมิให้ถูกหมาบ้าทำร้าย หรือ หนูที่มีพิษมารบกวน

ธรรมบาลเทพ องค์ที่ 5 นามว่า แคมอปีตูนีขือ เป็นเทพผู้ปกป้องมิให้ยมบาลถามหา

ไม่มีความคิดเห็น: