วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552

สมการเชิงวิเคราะห์

สมการเชิงวิเคราะห์
ROMANCEMATHEMATICS

Smart man + smart woman = romance

ผู้ชายเท่ห์ + ผู้หญิงเก่ง = ความ โรแมนติก


Smart man + dumb woman = affair

ผู้ชายเก่ง + ผู้หญิงโง่
= ความ ใคร่*

Dumb man + smart woman = marriage

ผู้ชายโง่
+ ผู้หญิงเก่ง = การแต่งงาน

Dumb man + dumb woman = pregnancy

ผู้ชายโง่ + ผู้หญิงโง่
= ตั้ง ท้อง **

*
OFFICE ARITHMETIC *

Smart boss + smart employee = profit

เจ้านายเก่ง + ลูกน้องเก่ง = กำไร **


Smart boss + dumb employee = production

เจ้านายเก่ง + ลูกน้องโง่ = ผล ผลิต **


Dum! b boss + smart employee = promotion

เจ้านายโง่ + ลูกน้องเก่ง = เลื่อน ตำแหน่ง


Dumb boss + dumb employee = overtime

เจ้านายโง่
+ ลูกน้อง โง่= OT อย่าง เดียว **

*
SHOPPING MATH *

A man will pay $2 for a $1 item he needs.

ผู้ชายจ่าย
2 บาท ต่อ ของ 1 ชิ้นที่เขาต้องการ

A woman will pay $1 for items that she doesn't need.

แต่ ผู้หญิง จ่าย
1 บาท ต่อ ของหลายๆชิ้น ที่เธอไม่ต้อง การ **

*
GENERAL EQUATIONS & STATISTICS *

A woman worries about the future until she gets a husband.

ผู้หญิงจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนกว่าจะ มีสามี **


A man never worries about the future until he gets a wife.

แต่ ผู้ชายไม่เคยกังวลเลยเกี่ยวก ับอนาคตเลยจนกระทั่งมีภรรยา**


A successful man is one who makes more money than his wife can spend.

ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ คือ ค! นที่สามารถหาเงินได้มากกว่าที่ภรร ยาใช้ **


A successful woman is one who can find such a man.

แต่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่ สามารถหาสามีได้อย่างคนข้างบน **


*
HAPPINESS *

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.

การจะมีความสุขกับผู้ชายคนนึง คุณจ ะต้องเข้าใจเค้ามากๆ แต่รักเค้า น้อ ยๆ


To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.

การจะมีความสุขกับผู้หญิงคนนึง คุณต้องรักเธอมากๆ และไม่ต้องพยายามอะไรในตัวเธอ ทั้งสิ้น**


*
LONGEVITY *

Married men live longer than single men do, but married menare a lot more willing to die.

ผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะมีอายุยืนกว่าชายโสด แต่ชายที่แต่งงานแล้วกลับ เต็มใจเลือกที่จะตายมากกว่าอยู่**


*
PROPENSITY TO CHANGE *
A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't. **

ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายคนนึงและหวัง ว่าจะเปลี่ยน แปลงเค้าได้ แต่ผู้ชายไม่ เปลี่ยน*


A man marries a woman expecting that she won't change, and she does. **

ส่วน ผู้ชายแต่ง งานกับผู้หญิงและหวังว่าเธอคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เธอก็ เปลี่ยน **


*
DISCUSSION TECHNIQUE *

A woman has the last word in any argument.

ผู้หญิงมักมี คำพูดสุดท้ายในการโต้เถียง


Anything a man says after that is the beginning of a new argument.

แต่อะไรก็ตามที่ผู้ชายพูดออกมาต่อจากนั้น จะเป็นการเริ่มการโต้เถียง ครั้งใหม่ *

ไม่มีความคิดเห็น: