วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552

ไหว้พระ 9 วัด รอบกรุง

1. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ผู้คนส่วนใหญ่นิยมไปไหว้ พระประธานในโบสถ์ และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบ วรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) ผู้ซึ่งนับถือความซื่อสัตย์ ที่ในสมัย รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เพื่อให้เกียรติแก่ทหารมอญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งมีชัยชนะต่อข้าศึกถึง 3 ครั้ง สักการะวัดนี้มีคติความเชื่อที่ว่า "มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง" ตั้งอยู่บนถนนจักรพงษ์ บางลำพู

2. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 มี "พระศรีศากยมุนี" เป็นพระประธานที่พระวิหาร มีคติว่า "ไหว้พระวัดสุทัศน์ฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป" ผู้ไปวัดนี้ต้องสักการะ "พระศรีศากยมุนี" ด้วยธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกบัวหรือพวงมาลัย อยู่ที่เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

3. วัดบวรนิเวศวิหาร
เดิมชื่อ "วัดใหม่" กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพในรัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ เมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงผนวช ได้เสด็จ มาประทับและทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายขึ้นที่วัดนี้ เป็นครั้งแรก ถือเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือ ขรัวอินโข่ง และประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ เช่น พระสุวรรณเขต พระพุทธชินสีห์ พระนิรันตราย และพระพุทธนินนาท ใครได้ไปสักการะเชื่อกันว่า...บแต่สิ่งดีงามในชีวิต อยู่บนถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร

4. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
อยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง ใกล้สะพานผ่าน ฟ้าลีลาศ เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดสะแก" รัชกาลที่ 1 ได้ทรงสถาปนาขึ้นใหม่แล้วพระ ราชทานนามว่า "วัดสระเกศ" มีพระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงดัดแปลงจาก พระปรางค์ที่ทรุดพังลง โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อเจดีย์ไว้ บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไปสักการะแล้วเชื่อว่า...เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล

5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
คนไทยเราคุ้นเคยกันในชื่อ "วัดโพธิ์ "เป็นวัดที่มีเจดีย์ถึง 99 องค์ ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย ผู้คนนิยมไปนมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ฝ่าพระบาททั้ง สองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ เพราะเชื่อกันว่า...ไหว้พระนอนวัดโพธิ์แล้วจะอยู่ดีกินดีตลอดทั้งปี มีความร่มเย็นเป็นสุข ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

6. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระแก้วนี้นี้เป็นที่ประดิษฐานของ "พระแก้วมรกต" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย สักการะด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่ มีคติสำหรับผู้มาไหว้ว่า "แก้วแหวน เงินทอง ไหลมา เทมา" อันหมายถึงให้มีความร่ำรวยนั่นเอง อยู่บนถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

7. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณ และวิทยาคุณที่โด่งดังมาก สักการะด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 3 แผ่น หมากพลู และภาวนาด้วยคาถาชินบัญชร เพื่อ "ความนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดัง" ตั้งอยู่ทางฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับท่าช้าง

8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
เป็นวัดที่มีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 33 วาเศษ สักการะ "พระประธาน" ด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ และต้องไปเดินทักษิณาวรรตรอบ "พระปรางค์" อีก 3 รอบ มีคติว่า "ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน" อยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ผู้ไปไหว้มีคติความเชื่อว่"เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรี" ซึ่งหลักธรรมที่จะทำให้ปลอดภัยทั้งการเดินทางและการดำรงชีวิตได้ คือ การไม่ประมาท มีสติ คือ ให้รู้ตัวอยู่เสมอ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณ ปากคลองบางกอกใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น: