วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

อ่านให้ออก บอกให้รู้ว่าสู้อยู่กับอะไร


นักการเมือง อ่าน..สถานการณ์ สู้กับ..ข้อมูลข่าวสาร

นักวิชาการ อ่าน..ตำรา สู้กับ..ความรู้

ครู อ่าน..นักเรียน สู้กับ..นักเรียน

นักกฎหมาย อ่าน..เหตุการณ์ สู้กับ..ความยุติธรรม

ชาวนา อ่าน..ฟ้าอ่านฝน สู้กับ..ธรรมชาติ

นักธุรกิจ อ่าน..ตลาด สู้กับ..คู่แข่ง

ข้าราชการ อ่าน..คำสั่ง (ฮา55) สู้กับ..ระบบ

นักพัฒนา อ่าน..สังคม สู้กับ..คน

นักบวช อ่าน..ใจตน สู้กับ..กิเลส

ไม่มีความคิดเห็น: