วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ชีวิต

Life is not measured by thenumber of breaths we take,
but by the moments that take our breath away.
ชีวิตไม่ได้วัด ด้วยจำนวนครั้งของลมที่เราหายใจ
แต่วัดด้วยจำนวนครั้งที่เราลืมหายใจเพราะความดีใจต่างหาก

ไม่มีความคิดเห็น: