วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้จิตถึงนิพพานได้ ต้องละอุปาทาน ละความยึดมั่นถือมั่น อวิชชา 
ต้องควบคุม รู้ทัน ผัสสะ และเวทนา เพื่อไม่เกิดอุปาทาน
เมื่อคุณบังคับความรู้สึกได้ครั้งหนึ่ง เมื่อนั้นแหละ
คือสร้างบารมี ครั้งหนึ่ง.
 ถ้าคุณปล่อยจิต ไปตามอารมณ์
ก็เพิ่มๆๆๆ บวกๆๆๆ อนุสัย; บังคับจิตไว้ได้, กูไม่ไปอร่อยกับมึง.
บังคับจิตไว้ได้อย่างนี้ ทีหนึ่ง มัน ลบๆๆๆหนึ่งๆๆ อนุสัยมันเป็นลบ;
ไม่เท่าไรมันก็หมด มันไม่มีพื้นฐานรากฐาน ไม่มีเดิมพันที่จะเกิด
กิเลส ก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ 
 ระวังทำให้อุปาทานลดลง จะถึงนิพพานโดยลำดับ

สุขเพราะไร้ทุกข์   สุขเพราะสงบ  สุขเพราะปราศจากความกังวลใจ  สุขเพราะไม่ต้องร้อนใจในเรื่องใด ๆ  สุขเพราะปราศจากเรื่องกระวนกระวายใจ  สุขเพราะจิตเป็นเอกไม่แปรปรวนตามปัจจัยอื่นใด

พระนิพพานเป็นสุขเพราะพ้นจากอุปาทานักขันธ์ ๕ คือ พ้นจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ดับไป เกิดขึ้นไม่ได้อีกนิพพาน ปรมัง สุขขัง

ไม่มีความคิดเห็น: