วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552

อภิญญา 6

อภิญญาทั้ง 6 ได้แก่

1) อิทธิฤทธิ์ แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ เช่น อยู่ยงคงกระพัน ล่องหนหายตัว ย่นระยะทางได้ เหาะเหินเดินอากาศ ดำดิน เดินบนผิวน้ำ หรือเดินลงไปในน้ำได้

2) ทิพยโสต มีหูทิพย์ สามารถฟังเสียงในที่ไกล
ได้ยินเสียงมนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ เทวดา เสียงพรหม เข้าใจรู้เรื่อง

3) จุตูปปาตญาณ รู้การตายและการเกิดของคนและสัตว์ แต่รู้หมดทุกภพทุกชาติ ถ้าฌาณธรรมดาจะรู้เพียง 4-5 ชาติ แต่อภิญญารู้หมดทุกภพทุกชาติ

4) เจโตปริยญาณ รู้วาระจิต
กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้

5) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติต่างๆ ของคนหรือสัตว์ได้ทุกภพทุกชาติ

6) อาสวักขยญาณ
รู้การทำอาสวะให้สิ้นไป

อภิญญา 5 ข้อแรกเป็นของสาธารณะ (โลกียญาณ) ข้อ 6 มีเฉพาะในพระอรหันต์

ถ้าพบผู้แสดงฤทธิ์ได้ อย่าพึ่งหมายว่าผู้นั้นจะเป็นอริยบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น: