วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ความมั่นคงของชาติ

ความมั่นคง

"ความเห็นของคนในชาติจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างไร ยิ่งหากคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันมากถึงระดับหนึ่ง ความเห็นนั้นไม่ควรกลายเป็นความคิดเห็นหลักๆ ของชาติหรอกหรือ" (ข้อความในหนังสือ 'สื่อออนไลน์ Born to be democracy)

...

เป็นไปได้ไหมว่า ความมั่นคงของชาติน่าจะเกิดจากคนในชาติมีความรู้ มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง มีการทำความเข้าใจกันในทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ทำเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของชาติ ชาติก็น่าจะมั่นคงแล้ว

"การผูกขาดความคิดให้ทุกคนคิดเหมือนๆ กันเป็นเพียงจินตนาการของผู้ที่ต้องการความมั่นคงให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ" 

ไม่มีความคิดเห็น: