วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เมื่อดูจิตจนเห็นจิต

เมื่อเห็นจิต จนมีความรู้เท่าทันกิเลสตัณหา เห็นจิตว่าดำเนินมาอย่างไร

ผู้ไม่เคยมีศีล ก็มีศีลโดยอัตโนมัติ

ผู้ไม่เคยมีสมาธิ ก็มีสมาธิโดยอัตโนมัติ

ผู้ไม่มีปัญญา ก็มีปัญญาประจักษ์ถึงความเกิดดับของอารมณ์ทั้งปวง ต่อหน้าต่อตา

ไม่มีความคิดเห็น: