วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

learning objects

learning object เป็นสื่อที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้แนวคิดหลักอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ สามารถจัดเก็บและค้นหาในระบบดิจิตอลได้โดยสะดวก ครูสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ในรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย

Learning Object: สื่อการเรียนรู้ยุคดิจิตอล
http://learningobject.ipst.ac.th/index.php?dmu=news&mod=detail&nid=74

Learning Objects Group
http://learningobjectsportal.blogspot.com/

Learning Objects Portal Page
http://ilearn.senecac.on.ca/lop/

Interactive Learning Objects
http://ilo.ecb.org/

A Vision System for Interactive Object Learning
http://ieeexplore.ieee.org/iel5/10542/33355/01578720.pdf?isnumber=33355&prod=CNF&arnumber=1578720&arSt=+32&ared=+32&arAuthor=+Peters%2C+G.

http://www.uwm.edu/Dept/CIE/AOP/LO_collections.html


http://202.28.94.55/web/322494/2550/project/g26/

n m c : projects : Learning Object Initiative
http://archive.nmc.org/projects/lo/repositories.shtml

Sample Interactive Learning Objects for Courseware
http://www.capdm.com/demos/software/

Interactive-3D LEARNING OBJECTS
http://www.naledi3d.com/Updated%20pdfs/interactive%20learning%20objects1%20_2_.pdf

Learning Tools - Timeline tool
http://www.learningtools.arts.ubc.ca/timeline.htm

http://www.do2learn.com/games/learningames.htm

Interactive Learning Environment (ILE)
http://virtualschool.edu/ile/

Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.
http://www.arduino.cc/

Learning paths in open source e-learning environments
http://www.formatex.org/micte2006/pdf/1565-1569.pdf

Interactive differential equations
http://www.unisa.edu.au/maths/resources/Interactive%20Maths%20Learning%20Objects.doc

Designing Learning Objects for Online Learning
http://www.col.org/colweb/webdav/site/myjahiasite/shared/docs/KS2007_Designing-Learning-Objects.pdf

Development of Interactive Simulations in Math, Biology, and Chemistry
http://conference.merlot.org/2005/wed_developinteractive_cooper.ppt

http://www.dpconline.org/docs/events/080407sigpropsDavis.pdf

Learning Objects in Learning
http://oslor.elearning.ac.nz/

Learning Object by Macromedia Flash(ไทย)
http://elearning.nectec.or.th/index.php?mod=Courses&op=course_detail&cid=166

http://www.learnsquare.com/index.php?mod=Message&op=seminar2007

Open Standards versus Open Source e-learning viewpoint
http://see.nectec.or.th/iacthailand-workshop/cio-ws-present/27/Thepchai-OpenStandardVSOpensourceELearning-R2.pdf

Open standards and open source in e-learning
http://www.melcoe.mq.edu.au/documents/OpenStandardspaper.doc

ไม่มีความคิดเห็น: